Dataskyddsförordningen GDPR, Integritetspolicy kunder.


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som kund, så som personnummer, adress, mailadress, fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer och Ägandeförening. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera dig för köpta tjänster samt söka rut-och rotavdrag hos Skatteverket i Sverige.

Vi får dina uppgifter från dig. Genom att du undertecknar och godkänner vår seniors tidrapport efter slutfört arbete ger du ditt samtycke till att vi lagrar uppgifterna. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas 7 år efter din senaste kundkontakt enligt bokföringslagen.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket i förekommande fall. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Seniorbemanning-solkusten Filial, 556877-8566. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningareller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon: +46406-93 12 00 eller mail: kundtjanst@seniorbemanning-solkusten.se. Du når vårt dataskyddsombud på +4646931200. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du vill ha mer information om Dataskyddsförordningen besök Datainspektionens webbplats.

www.datainspektionen.se